วิธีการเลือกขนาดเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

การเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงคือ การเลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนการคำนวณดังต่อไปนี้

1.เลือกอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องการป้องกันด้วยเครื่องสำรองไฟฟ้า
2.ดูรายละเอียดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้กำลังไฟเท่าไหร่ (ดูที่ฉลากหลังเครื่อง หรือคู่มือการใช้งาน)
3.ค่ากำลังไฟฟ้าของแต่ละอุปกรณ์จะต้องเปลี่ยนเป็นโวลต์-แอมป์ เพื่อทำให้สามารถรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน
4.เมื่อได้ค่ากำลังไฟฟ้าทั้งหมดเป็นโวลต์-แอมป์ ผู้ใช้งานก็สามารถเลือกขนาดของสำรองไฟได้ โดยดูจากขนาด VA ที่ตัวเครื่อง UPS โดยปรกติจะสำรองไฟได้ประมาณ 5 นาที หากต้องการให้ระยะเวลาสำรองที่นานขึ้น ทำได้โดย
4.1. เลือกเครื่องสำรองไฟที่มีขนาด VA ใหญ่ขึ้น
4.2. เลือกเครื่องสำรองไฟที่สามารถต่อแบตเตอรี่เพิ่มเติมภายนอกได้

การแปลงเป็นโวลต์-แอมป์
ถ้ากำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์     W  x 1.4 = VA
ถ้ากำลังไฟฟ้าเป็นแอมป์   A  x 220 = VA

ตัวอย่าง การหาเครื่องสำรองไฟเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ 200 VA และ Server ขนาด 500 W วิธีการหาอุปกรณ์และรุ่นของ UPS

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 200 VA      =  200 VA
Server ขนาด 500W x 1.4      = 700 VA
รวม   200 VA + 700 VA         = 900 VA

นำค่าที่ได้มาเพื่อเปรียบเทียบหารุ่น UPS ที่เหมาะสมโดยสามารถเลือกรุ่นที่ VA สูงกว่าค่าที่คำนวณไว้

ใส่ความเห็น